BIVŠ – Diplomová Práce

Diplomová práce "Laboratoř IT pro pedagogické a výzkumné účely na vysoké škole"

Autor: Filip Borůvka

Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš

Anotace: Tato práce v první kapitole uvádí čtenáře do problematiky datových center a laboratoří. Druhá kapitola je věnována seznámení čtenáře se současným stavem výuky informatiky na BIVŠ, ukazuje stav výpočetní techniky a uvádí některé parametry budovy. Třetí kapitola uvádí možnosti rozšíření výuky, navrhuje témata pro výzkum v informatice a rozebírá možnosti použití výpočetní techniky pro vzdělávání a výzkum. Ve čtvrté závěrečné kapitole je popsáno, co je třeba pro vznik laboratoře ještě udělat a je shrnuto co již bylo uděláno.

Klíčová slova: Laboratoř IT, Datové centrum, Výzkum, Vzdělávání, Vysoká škola, Power Systems, IBM

Abstract: The first chapter of this work introduces a reader into problems of data and laboratory centers. The second chapter familiarizes the reader with the current situation in teaching at BIVŠ, shows the status of information technologies (IT) and shows certain parameters of the building. The third chapter shows possibilities for teaching extension, suggests topics for IT research and analyses possibilities to make use of IT for education and research. The last fourth chapter describes what is needed for building a laboratory and it is summarized what has been already done.

Key words: IT laboratory, Data Center, Research, Education, University, Power Systems, IBM Tato diplomová práce se také nachází v oficiálním archivu BIVŠ. Další materiály k Laboratoři IT na BIVŠ jsou umístěny zde.