BIVŠ – Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma “Ochrana a bezpečnost dat a informací”

Přesný název práce: Kompletní zabezpečení systému IBM i

Autor: Filip Borůvka

Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš

Anotace: Tato práce se v první kapitole věnuje stručným základům systému IBM i. Tyto základy jsou důležité pro pochopení struktury a seznamuje čtenáře s prací na systému. Další část je věnována fyzické bezpečnosti, tj. vhodnému umístění systému, tak aby byly zajištěny optimální podmínky pro jeho činnost. Třetí kapitola řeší koncepci zabezpečení, jak systém monitorovat a pravidelně revidovat. Ve čtvrté závěrečné kapitole je pojednáno o zálohování jako ochraně před ztrátou dat a prevenci chyb obsluhy. Tato kapitola také pojednává o replikaci dat mezi systémy. Se vzrůstající digitalizací a množstvím citlivých dat uchovávaných elektronicky, je velmi důležité, aby bylo zajištěno adekvátní zabezpečení informačních technologií, což systém IBM i splňuje, ovšem za předpokladu dodržování pravidel uvedených v této práci.

Klíčová slova: IBM, IBM i, AS/400, iSeries, i5/OS, DB2, OS/400, System i, Bezpečnost

Abstract: The first chapter of this thesis contains brief introduction to the basics of System IBM i. This is important for understanding of the structure the work on the System is introduced. Next part is dedicated to physical security such as appropriate placement of the System so that optimal conditions for its operation are provided. The third chapter deals with security concept for system monitoring and regular revisions. The fourth final chapter describes system backups as a way of protecting data from loss and errors caused by an operator. This chapter also describes data replication between systems. With increasing digitalisation and increasing amount of sensitive data stored electronically it is very important that appropriate security is implemented in information technologies. System IBM i fully satisfies IT security requirements, but only if principles described in this thesis are met.

Key words: IBM, IBM i, AS/400, iSeries, i5/OS, DB2, OS/400, System i, Security

Tato bakalářská práce se také nachází v oficiálním archivu BIVŠ.

Prezentace k přednáškám týkající se systému “IBM i” jsou umístěny zde.